Školné

Variabilní symboly k platbě školného 2020-2021

Od 1. 9. 2018 se zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání na 500 Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Plátce je povinen hradit příspěvek po celou dobu, kdy je dítě zapsáno v mateřské škole. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dětem s odloženou školní docházkou se vzdělávání v opakovaném ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se podle § 16 zákona 561/2004 poskytuje vzdělávání bezúplatně.

 

Celé znění směrnice naleznete na nástěnce ve vestibulu mateřské školy.

Žádáme rodiče, kteří budou provádět platbu školného přes účet, popřípadě trvalým příkazem, aby tuto informaci nahlásili ředitelce MŠ. Nebude jim vydávaná poštovní poukázka.