Školné

Variabilní symboly k platbě školného 2023-24

 Úplata za předškolní vzdělávání činí 600 Kč měsíčně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Plátce je povinen hradit příspěvek po celou dobu, kdy je dítě zapsáno v mateřské škole.

-Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

-Dětem s odloženou školní docházkou se vzdělávání v opakovaném ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně.

 

Celé znění směrnice naleznete na nástěnce ve vestibulu mateřské školy.

Žádáme rodiče, kteří budou potřebovat vystavit poštovní poukázku k platbě školného, aby tuto informaci nahlásili ředitelce MŠ.