Aktuality

Úplata za předškolní vzdělávání:

Platba školného za měsíc březen 2021 činí 0 Kč 

Platba školného za měsíc duben 2021 činí 500 Kč pro děti, které MŠ navštěvují.

Děti povinně vzdělávané a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. 

Přeplatky, které vznikly budou v měsíci červnu vráceny na účet, popřípadě vyplaceny v hotovosti v MŠ. 

Platba úplaty za PV v případě přerušení provozu v MŠ

 

Informace pro rodiče:

Nadstandardní aktivita “Anličtina” byla pro školní rok 2020/2021 ukončena . Informace o platbě Vám sdělí paní učitelky ve třídě Sluníček.

 

Doplňující informace k znovuotevření MŠ:

Testování dětí v mateřské škole

je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených

Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Tento test si zákonný zástupce pořizuje na vlastní náklady.

Žádáme rodiče, kteří přistoupí k této možnosti, aby byli předem obeznámeni s návodem k

použití přineseného testu, vyhledali jej v seznamu schválených testů a číslo nám před

samotným testováním sdělili, ať urychlíme ověřování a vyhledávání. /v seznamu je 700

schválených položek/Seznam bude přístupný u vchodu MŠ.

 

Doprovod dítěte k testování pověřenou osobou

V případě, že dítě do mateřské školy doprovází v den, kdy probíhá testování, jiná osoba než

zákonný zástupce, je nutné předložit písemný souhlas zákonného zástupce s provedením testu

s dopomocí této pověřené (zastupující) osoby. Tiskopis naleznete viz. níže, popřípadě

v mateřské škole.

Čestné prohlášení

 

Informace pro rodiče:

PROVOZ MŠ OD 12. dubna 2021 

Vážení rodiče, 

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. 

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky: 

Dle nařízení vlády bude MŠ otevřena od 12. dubna 2021 pro děti s povinným vzděláváním (pro předškoláky) a pro dětí rodičů IZS (vybraných profesí viz. níže), s provozní dobou od 6. 00 do 16.00 hodin. 

Bude nutné dodržovat stávající i nová přijatá opatření: 

– před vstupem do budovy použít dezinfekci 

– do budovy vstupuje pouze 1 osoba s dítětem, tato osoba musí mít respirátor 

– na děti se ochrana úst nevztahuje 

– za asistence zaměstnance MŠ provede rodič svému dítěti antigenní test (2 x týdně vždy v pondělí a čtvrtek). Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále se bude pokračovat dle rozvrhu testování s ostatními 

– příchod dítěte do MŠ plánujte cca o 15 minut dříve, z důvodu otestování Vašeho dítěte a čekací doby (cca 10minut) k vyhodnocení výsledku testu 

– video s návodem testování naleznete na web. stránkách MŠ 

– bude prováděn písemný záznam o výsledku testu 

– pokud odmítnete své dítě testovat, nemůže navštěvovat MŠ a bude se jedna de facto o omluvenou absenci 

– děti budou rozděleni po skupinách max. 15 dětí 

– budou plněny vzdělávací činnosti, vycházející ze školního vzdělávacího programu školy, dle doporučení MŠMT budou činnosti převážně realizovány venku (s přihlédnutím vlivu počasí) 

– ve třídách bude zajištěno pravidelné větrání, dezinfekce hraček, úklid a budou dodržovány rozestupy u stolů při stravování 

– zajistěte dětem vhodné oblečení pro pobyt venku (i v chladnějším počasí) 

– v pondělí 12. dubna odevzdáte třídním učitelkám výsledky zpracovaných úkolů distančního vzdělávání 

– v případě, že Vaše dítě do MŠ nenastoupí, máte povinnost dítě řádně omluvit.

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud potvrzení nebude doloženo, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy. 

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZD umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. 

Vybrané profese IZS: 

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

–  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 

– pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

– zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

– příslušníci ozbrojených sil, 

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

– zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

Tímto žádám všechny rodiče, kteří mají nárok umístit své dítě do MŠ od 12.4.2021, aby mě informovali (724 840 493) nejpozději do pátku 9.4.2021 do 9.00 hodin, zda vaše dítě nastoupí, abychom vám přihlásili stravu.

Těší se na Vás zaměstnanci MŠ 

 

Přání:

přání velikonocům.pdf

 

 

Informace pro rodiče: 

Mateřské školy budou od 22. 3. 2021 nadále uzavřeny, jakmile obdržíme informace z MŠMT o znovuotevření MŠ, budeme Vás v předstihu informovat. 

Přeji Vám mnoho zdraví v dalších dnech 

Petra Šlosarová 

 

Zápisy do 1. tříd ZŠ

Dne 8. 4. a 9. 4. 2021 budou probíhat zápisy do 1.tříd na všech krnovských základních školách. Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

 

Úplata za vzdělávání:

Po dobu uzavření školy 1. 3. – 21. 3. 2021 bude stanovena poměrně snížená výše úplaty. Výši

úplaty ředitelka stanoví až při obnově provozu, neboť uzavření školy se může prodloužit.

V případě uzavření po dobu celého měsíce bude úplata pro všechny děti 0,- Kč.

 

Provoz výdejny stravy:

Po dobu uzavření školy od 1. 3. 2021 nebude naše škola z organizačních a hygienických

důvodů zajišťovat stravování dětí, a to ani výdej stravy domů pro děti, které naplňují tento

školní rok povinné předškolní vzdělávání.

 

Informace pro rodiče:

Náhradní školka:

Od úterý 2. 3. 2021 bude v Krnově otevřena mateřská škola Jiráskova pro děti rodičů pracujících ve

zdravotnictví a v záchranných složkách viz. vybrané profese dle krizového opatření. Provoz mateřské

školy je od 6:00 – 16:30 hodin. Pokud budete potřebovat umístit své dítě v MŠ, kontaktujte ředitelku

školy na tel. čísle 724 840 493, která Vám připraví kopii evidenčního listu, který musíte mít před

nástupem do školky

Vybrané profese

 

OČR:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Odkaz na informace o ošetřovném:

www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Distanční vzdělávání:

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání

povinné. Materiály Vám budou dle předchozí domluvy zaslány na email.

 

S přáním pěkného dne

Petra Šlosarová

 

 

Informace pro rodiče:

V příloze naleznete Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Ode dne 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

budou mateřské školy uzavřeny. Jakmile obdržím oficiální stanovisko k vystavování OČR a kde bude

zajištěno vzdělávání dětí zdravotníků a zaměstnanců kritické infrastruktury budu Vás ihned

informovat.

Přeji Vám mnoho zdraví v dalších dnech

Petra Šlosarová

USNESENÍ

 

Učební plán angličtiny – březen

Učební plán na měsíc březen

 

Učební plán angličtiny – únor

Učební plán na měsíc únor

 

Informace k lyžařskému kurzu:

Z důvodu nařízení vlády (spuštění vleků od února 2021) se lyžařský kurz pro zapsané děti bude konat v náhradním termínu od 1.- 5.3.2021. Všechny aktuální informace Vám budou zasílány p.Svobodou na váš email.

 

Informace pro rodiče:

Žádáme rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad školní docházky do ZŠ, aby tuto informaci nahlásili ředitelce MŠ do 31.1 2021.

Děkujeme za spolupráci

 

Učební plán angličtiny – leden

Učební plán na měsíc leden 2021

 

Vánoční překvapení

 

 

Vánoční přání

Šťastné prožití vánočních svátků, bohatého ježíška, v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí, pohody a hlavně sluníčko v očích i duši přeje dětem, rodičům a přátelům naší školy.

Kolektiv MŠ náměstí Míru

 

Informace pro rodiče:

Ve dnech 21. – 22.12.2020 se z organizačních důvodů nebudou konat zájmové kroužky.

Děkujeme za pochopení

 

Učební plán angličtiny – prosinec:

Učební plán na měsíc prosinec 2020

 

Informace pro rodiče:

Žádáme rodiče, aby si své děti vyzvedli dne 17.12.2020 v 15:30 hodin a to na zahradě MŠ. Bude Vás čekat malé vánoční překvapení s pohoštěním. Na tento den svým dětem připravte svatozář.

 

INFORMACE PRO RODIČE:

Od 23. 11. 2020 se konají všechny nadstandardní aktivity v MŠ.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ  VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Mateřská škola náměstí Míru bude uzavřena od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Provoz školky začne v pondělí 4. 1. 2021

 

Informace pro rodiče:

V pondělí dne 23. 11. 2020 se v MŠ v dopoledních hodinách uskuteční beseda s myslivcem. Na besedě budou vyhlášeni vítězové soutěže“ Zlatý kaštánek“. Beseda se uskuteční za dodržení hygienických opatření epidemiologické situace – myslivec bude mít ochranu nosu i úst a od dětí bude dodržen odstup 2m.

 

Ve středu 2. 12. 2020 v dopoledních hodinách děti v mateřské škole navštíví Čert s Mikulášem. Dětem připravte kostýmy (Mikuláše, čerta, andílka). Děti obdrží balíčky, které budou zakoupeny z příspěvku SRPŠ. V tento den budou také dodržená epidemiologická opatření, neboť čert s Mikulášem budou zaměstnanci MŠ.

 

Ve čtvrtek 3. 12. 2020 proběhne v MŠ v dopoledních hodinách vánoční fotografování dětí. Děti přiveďte do 8:30 hodin do MŠ, abychom je stihli připravit na fotografování. Oblečení dětí přizpůsobte náhledu pozadí viz. níže. Z důvodu epidemiologické situace se fotografování uskuteční bez přítomnosti rodičů. Pan fotograf bude mít respirátor a bude dodržen 2 – metrový odstup od dětí.Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste paní učitelce ve své třídě nahlásili, kdo bude mít o fotografování zájem.

 

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 mateřskou školu navštíví Ježíšek (Vánoční nadílka). Dětem na tento den připravte trochu cukroví do krabičky.

 

Vystoupení na vánočních trzích a vánoční besídky jsou z důvodu epidemiologické situace zrušeny.

pozadí fotografie

 

Informace pro rodiče:

Dne 9. 11. 2020 je z epidemiologických důvodů zrušeno vánoční fotografování dětí. Pokud bude s firmou Photodienst Brno vyjednán náhradní termín budete včas informování.

V týdnu od 9. – 13. 11. jsou pozastaveny nadstandardní aktivity v MŠ.

 

Informace pro rodiče:

Dne 5.11.2020 bude obnoven provoz mateřské školy.

Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Bruntál je Mateřská škola náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace ode dne 26. 10. do 4. 11. 2020 (včetně) v karanténě z důvodu Covid 19, který byl v MŠ prokázán.

Rodiče dětí, které byly od 19. 10. 2020 přítomny v mateřské škole, budou kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí o dalším postupu – testování. Z důvodu přetížení KHS je však nutné, aby zákonný zástupce dítěte neprodleně informoval pediatra, že jeho dítě bylo v kontaktu s pozitivní osobou. Pediatr Vám vystaví žádanku k testování.

Děti musí zůstat po dobu 10 dnů (26. 10. – 4. 11. 2020) v karanténě – doma.

OČR (ošetřovné) Vám vystaví Váš pediatr.

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví,

Šlosarová

Informace pro rodiče:

Akce Halloween v SVČ – strašidelná zábava pro děti třídy Sluníček je z důvodu Covid – 19 zrušena. Děkujeme za pochopení

 

Informace pro rodiče akce v MŠ:

Z důvodu Covid – 19 se ruší výlet do zábavného parku Krokodýlek a maňáskové divadlo v mateřské škole. Oslava Halloweenu je zatím v jednání. Pro všechny děti z MŠ máme připraven náhradní výlet na farmu Bellama (Holčovice). Autobus bude objednán s bezpečnostními pásy pouze pro naši školku a vycházka na farmě se uskuteční pouze ve venkovních prostorech. O termínu výletu (příznivé počasí) vás budeme v předstihu informovat.

 

Informace pro rodiče lyžařský kurz:

V šatně 2. třídy (Sluníčka) a viz níže, naleznete informace k lyžařskému kurzu, který se bude konat 25. – 29. 1. 2021. Kurz je určen pro starší děti. Kdo bude mít zájem přihlásit své dítě do kurzu, může tak učinit pouze prostřednictvím online přihlášky a je více než vhodné si kurz pojistit (nemoc, Covid – 19). Zároveň nahlaste přihlášené dítě paní učitelce v MŠ.

Lyžařský kurz Eskimák

 

Učební plán angličtiny – říjen:

Učební plán na měsíc říjen

 

Informace pro rodiče:

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví je od 10.09.2020 povinností nosit roušky ve vnitřních prostorech. Tímto, vás žádáme o dodržování nařízení v budově mateřské školy. Povinnost se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky. Zároveň vás žádáme o používání dezinfekce, která se nachází ve vstupní hale budovy.

 

Provoz MŠ od 1. 9. 2020 v souvislosti s COVID – 19

Informační brožura pro rodiče MŠ

Naše dítě je poprvé v MŠ

 

Informace pro rodiče

Jelikož Krajská hygienická stanice Ostrava vydala mimořádná opatření pro Moravskoslezský kraj, je nutné při vstupu do budovy MŠ:

  • mít nasazenou roušku
  • použít dezinfekci při vstupu
  • dodržovat odstup 2 metry
  • v co nejkratší době opustit budovu

V první den  přítomnosti dítěte bude nutné znovu předat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které naleznete níže, nebo obdržíte v MŠ.

Čestné_prohlášení

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

Srdečně zveme všechny rodiče na informativní schůzku, v pondělí 17. 8. 2020 v 16:00 hodin, v tělocvičně MŠ. Na programu budou projednány důležité informace o provozu, stravování, zahájení školního roku 2020/2021, informace k povinnému vzdělávání, rozpočet SRPŠ atd.. Žádáme účast rodičů bez dětí, zahrada MŠ bude otevřená.

 

Přání na prázdniny

Všem dětem a rodičům přejeme pohodové prázdniny, hodně sluníčka, teplou vodu u moře či na koupališti. V letošním roce asi na koupališti 🙂 Málo deště, hodně zážitků, málo nudy, hodně poznání, málo televize, hodně zmrzky, málo problému, hodně nových kamarádů, málo stesku, hodně dopisů….prostě prázdniny takové, jak mají být.

Kolektiv MŠ

 

Informace pro rodiče:

Upozorňujeme rodiče, kteří mají zadaný trvalý příkaz k úhradě školného, aby si ho k 30. 6. 2020 zrušili.

O prázdninách bude výše školného stanovena dle směrnice ve vestibulu a tuto platbu bude přijímat ředitelka MŠ v hotovosti do pokladny v měsíci srpnu.

Děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

Úplata za vzdělávání:

Vzhledem k otevření provozu školy od 18.5. 2020, stanovila ředitelka školy úplatu za vzdělávání takto:

Duben – 0 Kč , uzavření mateřské školy celý měsíc.

Květen – 240 Kč

Červen – 500 Kč

Dítě, které nenastoupí do MŠ ani jeden den v měsíci bude osvobozeno od školného.

Přeplatky budou vyrovnány v měsíci červnu 2020.

 

Upozornění pro veřejnost:

Zahrada mateřské školy Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace, bude do  30.6.2020 pro veřejnost uzavřena. Předpokládané otevření od 1.7.2020 bude uskutečněno podle epidemiologické situace.

 

Vážení rodiče:

Oznamuji vám, že na základě usnesení Rady města Krnova č.1424/35/RM/2020 je umožněna přítomnost dětí v mateřské škole od pondělí 18.5.2020. Všechny informace naleznete v mimořádném provozu MŠ viz níže :

Mimořádný provoz MŠ náměstí Míru

Čestné_prohlašení

Usnesení Rady města Krnova

 

Velikonoční přání:

Požehnané Velikonoce a radost z každého dne Vám přeje

kolektiv MŠ

 

Pro rodiče, kteří uplatňují OČR:

vždy po skončení kalendářního měsíce je potřeba předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce – za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Zasílám odkaz na stránky, kde tento tiskopis najdete :

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

 

Vážení rodiče:

Informace k zápisům do prvních tříd ZŠ vám budou po obdržení od zřizovatele zveřejněny na webu MŠ a rodičům předškoláků bude zaslána informační sms. Termín zápisu se zatím posunul na 22.- 28.4.2020, ale i tento termín se může změnit.

 

Odkazy na pracovní listy:

www.e-predskolaci.cz

www.skolka-online.cz

 

Uzavření mateřské školy:

Od úterý 17. března jsou všechny mateřské školy zřizované městem Krnovem uzavřeny do odvolání. Rodiče mají nárok na ošetřovné. Tiskopis (ošetřovné) bude vydán rodičům, na vyžádání u ředitelky mateřské školy.Vaší žádost o ošetřovné zašlete formou sms na telefonní číslo 724 840 493.

Mimořádné opatření:

MŠ náměstí Míru Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID -19

OMEZUJE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

v době od 16.3.2020 až do odvolání. Viz. opatření ředitelky školy.

Opatření ředitelky školy

O aktuálním vývoji  vás budu neprodleně  informovat na webových stránkách MŠ.

Petra Šlosarová

ředitelka MŠ

Koronavirus:

Příkaz ředitele MŠ – koronavirus

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

 

Učební plán angličtiny – březen:

Předplavecký výcvik:

Dne 6.5.2020 zveme rodiče předškolních dětí do Městských lázní (bazén) na ukázkovou hodinu. V tento den můžete shlédnout od 10:15 – 11:00 hodin ukázku plavání dětí. Rodičům bude umožněn vstup do bufetu Městských lázní.

 

Prázdninový provoz:

Všechny informace k prázdninovému provozu 2020 naleznete v sekci o školce.

 

Lyžařský kurz:

Všechny informace k lyžařskému kurzu naleznete v sekci akce na měsíc únor. Odjezd z MŠ bude v 7,45 hodin.

 

INFORMACE PRO RODIČE:
Mateřská škola Krnov, náměstí Míru nevyužije nabídky Města Krnova aplikovat nanotechnologický postřik v MŠ.

Dle průzkumu v MŠ vyplynulo:

76 % zákonných zástupců a zaměstnanců nesouhlasí s aplikací
5 % zákonných zástupců souhlasí s aplikací
19 % zákonných zástupců se vyjádřilo neutrálně (je mi to jedno)

Petra Šlosarová

 

Aplikace nanopostřiku v MŠ je pozastavena.

Vážení rodiče,

všechny informace k této problematice naleznete na nástěnce ve vestibulu mateřské školy.

Pozvánka věřejná diskuze NANO

 

Předplavecký kurz:

Od 12.2.2020 začne předplavecký kurz pro děti povinně vzdělávané. Termíny a časový harmonogram kurzu bude umístěn v šatně 2. třídy. Platba kurzu vám bude sdělena v průběhu měsíce února.

 

Nadstandardní aktivity:

Dne 30.9.2019  začínají nadstandardní aktivity

PO – Cvičení pro zdraví

ÚT – Logohrátky

ST – Kroužek VV

ČT – Angličtina pro děti

 

Naše dítě je poprvé v MŠ:

Naše dítě je poprvé v mateřské škole

 

Upozornění  pro rodiče:

V době od 19.- 23.8. naší MŠ zajišťuje stravování jídelna při MŠ Pastelka. Z tohoto důvodu provádějte odhlašování svých dětí do 6:30 hodin daného dne na tel.číslo 777 609 198 buď telefonicky nebo sms. Je nutné nahlásit jméno, příjmení, prázdninovou školku a dobu na kdy potřebujete dítě odhlásit.

 

Informativní schůzka:

Srdečně zveme všechny rodiče na informativní schůzku, v úterý 20. 8. 2019 v 16:00 hodin, v tělocvičně MŠ.

Na programu budou projednány důležité informace o provozu, stravování, zahájení školního roku 2019/2020, povinné docházce, rozpočtu SRPŠ atd..

Žádáme účast rodičů bez dětí, zahrada MŠ bude otevřená.

 

Informace pro rodiče:

Upozorňujeme rodiče, kteří mají zadaný trvalý příkaz k úhradě školného, aby si ho k 30. 6. 2019 zrušili.

O prázdninách bude výše školného stanovena dle směrnice ve vestibulu MŠ a tuto platbu bude přijímat ředitelka  v hotovosti do pokladny v měsíci srpnu.

Děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

Sdělení pro rodiče:

V optice na Hlavním náměstí si můžete prohlédnout tablo našich budoucích školáků.

S těmito předškoláky jsme strávili velice tvořivý školní rok plný her, radosti, přátelství, pro někoho i prvních lásek a osobních pokroků dětí. Chtěli bychom jim popřát pohodový vstup do ZŠ, a aby měly štěstí na pravé kamarády, bez kterých to v životě nejde.

Kolektiv MŠ

 

Vážení rodiče,

informace k prázdninovému provozu mateřské školy naleznete v vestibulu MŠ a na webových stránkách v sekci  O školce – prázdninový provoz.

 

Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, aby do mateřské školy přiváděli pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci, či infekce.Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, ale i na paní učitelky. Prosíme proto rodiče o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu mateřské školy.

 

Informace pro rodiče:

Upozorňuji rodiče, kteří mají zadaný trvalý příkaz na platbu školného, aby si ho k 30.6.2018 zrušili!

O prázdninách je výše školného stanovena dle směrnice viz nástěnka ve vestibulu MŠ.

Od 1.9.2018 ,pro školní rok 2018/2019 se zvyšuje školné na 500 Kč/měsíc. Tudíž si musíte trvalý příkaz změnit.

Děkuji Šlosarová